Disclaimer

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.cooltech.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door het gebruik van deze website en de diensten die erop worden aangeboden erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze voorwaarden.

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Cooltech tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien Cooltech tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan.
Cooltech aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.
Cooltech noch haar partners kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,...). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2: Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Cooltech. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Cooltech specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door Cooltech uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Cooltech.
Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Cooltech.

Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Cooltech, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij Cooltech berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooltech, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart Cooltech u tegen aanspraken van derden.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Cooltech neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Het voldoet hiertoe aan alle normen voorgeschreven door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Om een optimale verwerking van bestellingen mogelijk te maken, vraagt Cooltech om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Door deze persoonsgegevens in te vullen en te versturen, geeft u toestemming tot het opslaan en gebruiken van deze gegevens. Dit zal slechts gebeuren met het oog op de volgende doeleinden:

  • u te informeren over wijzigingen aan de site;
  • aan u mededelingen te doen met betrekking tot speciale aanbiedingen en acties die worden aangeboden via deze site en/of andere sites die verbonden zijn met Cooltech;
  • u te contacteren voor marketingdoeleinden;
  • u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Cooltech uw persoonsgegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van de persoon die de gegevens in opdracht en ten behoeve van Cooltech verwerkt, alsook diens aangestelden. Buiten de persoonsgegevens die een bezoeker van deze website zelf verstrekt, zal Cooltech geen gegevens verzamelen en opslaan aan de hand waarvan de bezoekers van deze website zouden kunnen worden geïdentificeerd.

Er wordt tevens informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. De gebruiker kan op elk ogenblik de persoonsgegevens die hij via deze website meedeelde raadplegen en zo nodig verbeteren.
Tevens beschikt u over de mogelijkheid om op elk ogenblik uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden in te trekken, en dit door eenvoudige kennisgave.

Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzigingen naar andere informatiebronnen. Cooltech biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.
Cooltech wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.
Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Cooltech.

Artikel 6: Contact

Elk verzoek tot voorafgaandelijke schriftelijke toestemming in de zin van de artikelen 2 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Cooltech, 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1607. 
Ook indien een gebruiker zijn persoonsgegevens wenst te raadplegen of te verbeteren overeenkomstig artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden, dient een verzoek hiertoe te worden gericht aan Cooltech, 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1607.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Limburg, afdeling Tongeren, onverminderd het recht van Cooltech om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Artikel 8: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Cooltech kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt Cooltech de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

 

Koel- of klimatisatieoplossing op uw maat?

Heeft u interesse in één van onze diensten? Cooltech bekijkt ieder project afzonderlijk en werkt samen met u naar een gepaste oplossing binnen uw eisen en budget. 

Neem vrijblijvend contact met ons op